ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระและต้านออกซิเดชันของน้ำผึ้งชนิดต่าง ๆ 
Library Call : PJ.2554 / 5972  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : น้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของผึ้ง องค์ประกอบหลักในน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลไดแชคคาไรด์และโมโนแชคคาไรด์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย เกลือแร่ โปรตีน วิตามิน กรดอินทรีย์ ฟลาโวนอยด์ กรดฟีนอลิก เอนไซม์ และไฟโตเคมิคอล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าสำคัญในทางการแพทย์แผนโบราณ น้ำผึ้งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า ช่วยสมานแผล มีฤทธิ์ต้านการเจริญของจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นทางฤทธิ์ในการกำจัดและต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งจากผึ้งพื้นเมืองของไทย 4 ชนิด ได้แก่ ผึ้งหลวง Apis dorsata, ผึ้งมิ้ม A. florea, ผึ้งโพรง A. cerana และชันโรง Tetragonula laeviceps เก็บน้ำผึ้งจากผึ้งสามชนิดแรกจากจังหวัดสมุทรสงคราม และเก็บน้ำผึ้งจากชันโรงชนิดหลังจากจังหวัดจันทบุรี นำน้ำผึ้งมาสกัดอย่างหยาบตามหลัก bioassay-guided isolation โดยพิจารณาจากความแตกต่างของขั้ว นำน้ำผึ้งมาสกัดแยกส่วนโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ได้แก่ เมทานอล ไดคลอโรมีเทน (DCM) และเฮกเซน จากนั้นนำสารสกัดอย่างหยาบทั้งหมดมาตรวจหาฤทธิ์ในการกำจัดและต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2 วิธี วิธีที่ 1 คือ 1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl radicals (DPPH) assay โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระและค่าความเข้มข้นที่สัมฤทธิ์ผลที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (EC50) พบว่าสารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM ของน้ำผึ้งทุกชนิดให้ฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด ค่า EC50 ของสารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM ของน้ำผึ้งจาก A. cerana, T. laeviceps, A dorsata, และA. florea มีค่าเท่ากับ 200.24 ? 11.55, 272.20 ? 23.03, 525.53 ? 36.84 และ 910.82 ? 46.98 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ วิธีที่ 2 คือ Ferric ion reducing antioxidant power (FRAP) assay ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดี นำสารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM ของน้ำผึ้งทุกชนิดที่อยู่ในช่วงความเข้มข้น 400 – 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มาตรวจสอบ วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร เมื่อพิจารณากราฟของค่าการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้นใดๆ ค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ยของสารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM ที่สูงสุดไปจนถึงต่ำสุด มีแนวโน้มจากน้ำผึ้งของ A. cerana, T. laeviceps, A dorsata, และA. florea ตามลำดับ แนวโน้มของค่าการดูดกลืนแสงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดีและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากมากไปน้อย ตามลำดับ เช่นกัน คำสำคัญ : น้ำผึ้ง สารสกัดอย่างหยาบ ฤทธิ์ในการกำจัดและต้านอนุมูลอิสระ ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ ค่าความเข้มข้นที่สัมฤทธิ์ผลที่ 50 เปอร์เซ็นต์