ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบรางจีด Thunbergia laurifolia
Library Call : PJ.2554 / 5914
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ใบรางจืดหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Thunbergia laurifolia เป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณหลายอย่าง เช่น ถอนพิษ ลดพิษของแอลกอฮอล์ ต้านมะเร็งและ เป็นสารต้านการเจริญของแบคทีเรีย โดยงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษา ผลของสารสกัดจากใบรางจืดในการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคโดยใช้สารสกัดที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ Hexane, dichloromethane, acetone และ ethanol พบว่าสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเอทานอลมีปริมาณสุทธิมากที่สุด 23.72% รองลงมา เฮกเซน 15.02% ไดคลอโรมีเทน 11.60% อะซีโตน 5.75% ตามลำดับ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบรางจืดในตัวทำละลายทั้ง 4 ชนิดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่เลือกมาใช้ในการทดสอบด้วยวิธี disk diffusion techniques พบว่า สารสกัดหยาบจากใบรางจืดที่สกัดด้วยเอทานอล มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุดรองลงมาคือ Bacillus subtilis โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสเท่ากับ 12.95 และ 11.90 มิลลิเมตร ตามลำดับ การทดสอบการหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดหยาบจากใบรางจืดที่สกัดด้วย เอทานอลด้วยวิธี macro broth dilution technique ในการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus และ Bacillus subtilis ไม่สามารถหาได้เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนในการทดลองจึงควรทำการทดลองเพิ่มหรือหาวิธีการทดลองใหม่ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่น่าเชื่อถือ คำสำคัญ : ใบรางจืด, disk diffusion techniques, macro broth, dilution technique