ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : 530052 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชัน ระหว่างน้ำมันพืช (คาโนลา) กับเมทานอล ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ชนิดต่างๆ โดยทำการศึกษาผลจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดต่างๆ, ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา, อุณหภูมิของปฏิกิริยา, และอัตราส่วนระหว่างออกไซด์ของโลหะ กับวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งออกไซด์ของโลหะหมู่สอง และออกไซด์ของสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิดถูกนำมาใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยา ทั้งนี้วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้นั้นเตรียมมาจาก เปลือกหอย เปลือกปู และเปลือกไข่ อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองแบ่งออกเป็นสามช่วงคือ 45, 55, และ 65 องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาของปฏิกิริยาได้ถูกแบ่งเป็นสองช่วงคือ 30 และ 60 นาที ทั้งนี้อัตราส่วนระหว่างเมทานอล และน้ำมันคาโนลา ได้ถูกกำหนดลงตัว ไว้ที่ 6 ต่อ 1 เช่นเดียวกับอัตราการกวนที่ 800 รอบต่อนาที ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว การคำนวณร้อยละผลได้ของปฏิกิริยา จากนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโทรมิเตอร์ ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้ พบว่า สารเร่งปฏิกิริยาผสมที่ทำจากออกไซด์โลหะชนิดที่ 1 (M1O) กับเปลือกกุ้งชนิดที่ 1 (C1S) และออกไซด์โลหะชนิดที่ 1 (M1O) กับเปลือกกุ้งชนิดที่ 2 (C2S) สามารถเพิ่มร้อยละผลได้ของปฏิกิริยาได้ เมื่อเทียบกับการใช้ M1O เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียว ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการทำปฏิกิริยานานเท่ากับ 30 นาที นอกจากนี้เรายังพบว่า สารเร่งปฏิกิริยาที่ผสมจากออกไซด์โลหะ กับสารประกอบคาร์บอเนต ก็สามารถเพิ่มร้อยละผลได้ของไบโอดีเซลได้เช่นเดียวกัน