ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคกระเพาะอาหาร Helicobacter pylori โดยน้ำผึ้งชันโรง Tetragonula laeviceps 
Library Call : PJ.2554 / 5986
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Helicobacter pylori เป็นแบคทีเรียแกรมลบที่ก่อโรคกระเพาะอาหารในมนุษย์ ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารส่งผลให้เกิดแผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในการรักษานั้นผู้ป่วยต้องได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้มีอาการข้างเคียง จึงมีการศึกษาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่จะนำมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาจำนวนมาก น้ำผึ้งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งจากธรรมชาติที่น่าสนใจ และมีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่ามีฤทธิ์ต้านการเจริญของ H. pylori ได้ การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาฤทธิ์ของน้ำผึ้งชันโรง Tetragonula laeviceps ซึ่งเป็นผึ้งพื้นเมืองของไทย ในการต้านการเจริญของ H. pylori โดยใช้น้ำผึ้งทั้งในรูปแบบที่ดิบและสารสกัดอย่างหยาบ พบว่าน้ำผึ้งชั้นโรง T. laeviceps ในรูปแบบที่ดิบมีฤทธิ์ในการต้านการเจริญของ H. pylori ได้ดี มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ฆ่าแบคทีเรียได้ (Minimum Bactericidal Concentration หรือ MBC) เท่ากับ 5% (v/v) ต่อจากนั้นนำน้ำผึ้งมาสกัดแยกส่วนตามขั้วโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด คือ เมทานอล (มีขั้วสูง) ไดคลอโรมีเทน (มีขั้วปานกลาง) และเฮกเซน (ไม่มีขั้ว) พบว่าสารสกัดอย่างหยาบของน้ำผึ้งด้วยไดคลอโรมีเทนมีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อดังกล่าว โดยมีค่า MBC เท่ากับ 5% (v/v) ดังนั้นน้ำผึ้งชั้นโรง T. laeviceps จึงเป็นทางเลือกทางธรรมชาติที่ดีในการนำมาศึกษาและค้นหาสารที่ต้านการเจริญของ H. pylori ต่อไป คำสำคัญ : Helicobacter pylori, ชันโรง Tetragonula laeviceps, ความเข้มข้นต่ำสุดที่ฆ่าแบคทีเรียได้, น้ำผึ้ง, สารสกัดอย่างหยาบ