ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยตรงจากเมล็ดมะเขือเทศ Lycopersicon esculentum Mill. seeds
Library Call : วพ.2553 / 5795  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดมะเขือเทศ โดยใช้กรดซัลฟิวริกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์ชนิดกรด ในการศึกษานี้มีการเก็บเมล็ดมะเขือเทศจากโรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ ในเดือนมีนาคม (2553) และ เดือนมกราคม (2554) กระบวนการสกัดน้ำมันเมล็ดมะเขือเทศดำเนินการภายใต้การรีฟลักซ์ในตัวทำละลายเฮกเซนและเมทานอล โดยใช้การสกัดแบบธรรมดาและใช้อุปกรณ์ซ็อกเล็ต(soxhlet apparatus) การสกัดในตัวทำละลายเมทานอลและเฮกเซนโดยใช้อุปกรณ์การสกัดแบบธรรมดาจะให้ปริมาณน้ำมัน 25 เปอร์เซ็นต์และ 32 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ขณะที่การสกัดโดยใช้อุปกรณ์ซ็อกเล็ตโดยใช้เมทานอลและเฮกเซนเป็นตัวทำละลาย จะให้ปริมาณน้ำมัน 24 เปอร์เซ็นต์ และ 31 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ำมันเมล็ดมะเขือเทศที่ได้จากเมล็ดมะเขือเทศในเดือนมีนาคม 2553 ที่สกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซน มีปริมาณกรดไขมันอิสระ 40 เปอร์เซ็นต์ และที่สกัดด้วยเมทานอลจะมีปริมาณกรดไขมันอิสระ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่ากรดไขมันอิสระในน้ำมันเมล็ดมะเขือเทศในเดือนมกราคม 2554(17 เปอร์เซ็นต์จากการสกัดด้วยเฮกเซน และ 26 เปอร์เซ็นต์ จากการสกัดด้วยเมทานอล) การผลิตไบโอดีเซลโดยตรงในระหว่างการสกัดโดยใช้อุปกรณ์ซ๊อกเล็ตเป็นเวลา 10 ชั่วโมง จะให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเป็นเมทิลเอสเทอร์ 99.5 เปอร์เซ็นต์และปริมาณเมทิลเอสเทอร์คิดเป็น 24.25 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเมล็ดมะเขือเทศขณะที่การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดมะเขือเทศ ให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเป็นไบโอดีเซล 96.21 เปอร์เซ็นต์