ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากเมล็ดสะเดา
Library Call : PJ.2550 / 4010 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการสกัดแยกน้ำมันออกจากเมล็ดสะเดา โดยใช้ปาล์มไบโอดีเซลในการสกัดทดแทนการใช้ตัวทำละลายเฮกเซน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซล จากการทดลองพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสกัด คือ ระยะเวลาในการสกัดและปริมาณไบโอดีเซลที่ใช้สกัด ส่วนอุณหภูมิส่งผลน้อยมากต่อการสกัด โดยพบว่า ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักของปาล์มไบโอดีเซลต่อเนื้อในเมล็ดสะเดาบดเป็น 1:1 , 1.5:1 และ 2 :1 ทำการสกัดเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง 29 องศาเซลเซียส จะได้ปริมาณน้ำมัน เท่ากับ 24.76%, 27.59% และ 32.19% ตามลำดับ ในขณะที่การสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซนจะได้ปริมาณน้ำมันเท่ากับ 38.75% จากนั้นนำน้ำมันสะเดาที่สกัดได้มาสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาสองขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกอาศัยปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟิวริก 1% w/w และปริมาณเมทานอลต่อน้ำมันเป็น 0.60% w/w ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณกรดไขมันอิสระได้น้อยกว่า 2% และขั้นที่สองอาศัยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1% w/w และปริมาณเมทานอลต่อน้ำมันเป็น 0.24% w/w ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้ร้อยละของเมทิลเอสเตอร์เท่ากับ 99.65% คำสำคัญ : สะเดา, ไบโอดีเซล , กรดไขมันอิสระ, ปฏิกิริยาสองขั้นตอน