ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านการเจริยของแบคทีเรียก่อสิว Propionibacterium acne โดยสารสกัดจากน้ำผึ้งชันโรง Tetragonula laeviceps
Library Call : PJ.2554 / 5967
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สิวเป็นโรคทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น โดยทั่วไป เมื่อมีอายุ 25 ปีขึ้นไปสิวจะค่อย ๆ หายไปเอง ถ้าสิวมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียในปริมาณที่มาก ก็นำไปสู่การอักเสบของผิวหนังและอาการที่รุนแรงขึ้น มีแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวอักเสบหลายชนิด แต่ชนิดที่น่าสนใจที่สุดคือ Propionibacterium acne ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ามียาที่มีประสิทธิภาพสำหรับรักษาสิวจำนวนมาก แต่ยาบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ใช้บางคนหรือเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่นานดังนั้นการค้นหาสารที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของ P. acne ตัวใหม่จากธรรมชาติยังคงเป็นสิ่งสำคัญและสามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาสิวได้ ในงานวิจัยนี้พวกเราสนใจน้ำผึ้งของชันโรง Tetragonula laeviceps เพราะว่ามีการนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณอย่างแพร่หลาย โดย agar well diffusion method พบว่าน้ำผึ้งดิบไม่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของ P. acne แต่สารสกัดอย่างหยาบของน้ำผึ้งมีฤทธิ์ดังกล่าว นำน้ำผึ้งดิบมาสกัดแยกส่วนตามความมีขั้ว โดยใช้ 40% (ปริมาตร/ปริมาตร) เมทานอล ไดคลอโรมีเทน (DCM) และเฮกเซนด้วยวิธีตามหลัก bioassay-guided isolation แล้วนำสารสกัดอย่างหยาบทั้งสามชนิดมาทำการทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของ P. acne ด้วยวิธี agar well diffusion method พบว่าสารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM มีฤทธิ์ต้านการเจริญของ P. acne ดีที่สุด นอกจากนี้ยังได้ทำการหาปริมาณ ฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี aluminum chloride photometry assay พบว่าปริมาณฟลาโวนอยด์เมื่อเรียงจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดอยู่ในสารสกัดอย่างหยาบด้วยเฮกเซน (2.5%), สารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM (1.7%), และน้ำผึ้งดิบ (0.01%) ตามลำดับ แต่ไม่พบฟลาโวนอยด์เลยในสารสกัดอย่างหยาบด้วยเมทานอล จากนั้นนำสารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM มาทำการหาค่า minimal bactericidal concentration (MBC) โดย broth dilution technique ได้ค่า MBC ของสารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM เท่ากับ 12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าน้ำผึ้งของชันโรง T. laeviceps โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารสกัดอย่างหยาบด้วย DCM มีสารต้านการเจริญของ P. acne อยู่ ในอนาคตควรมีการสกัดบริสุทธิ์เพิ่มเติมและวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ดังกล่าวต่อไป คำสำคัญ : น้ำผึ้ง, ฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย, Propionibacterium acne, Tetragonula laeviceps, MBC