ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันอบเชยและน้ำมันกานพูล และการเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในอาหาร
Library Call : PJ.2554 / 5637
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันอบเชยและน้ำมันกานพลูในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ 8 ชนิดได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Penicilium chrysogenum, Aspergilus niger, Candida tropicalis และ Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธี agar well diffusion method พบว่า ค่าความเข้มข้นต่ำสุด (MIC) ของน้ำมันอบเชยในการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิดคือ 0.78 0.78 1.56 3.13 3.13 3.13 3.13 และ 3.13 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ค่าความเข้มข้นต่ำสุด (MIC) ของน้ำมันกานพลูในการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิด คือ 6.25 6.25 6.25 6.25 12.5 12.5 25 และ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ โดยที่ความเข้มข้น 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร น้ำมันอบเชยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ได้ทุกสายพันธุ์ ในขณะที่น้ำมันกานพลูมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียเท่านั้น และเมื่อศึกษาการทำงานร่วมกันของน้ำมันอบเชยและกานพลู พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมันทั้งสองชนิดในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิด คือ อัตราส่วน อบเชย : กานพลู 8 : 2 โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญ (MIC) ของจุลินทรีย์เท่ากับ 0.78 – 3.13 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และเมื่อทำการประเมินประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของ น้ำมันอบเชยและน้ำมันกานพลูโดยพิจารณาจากค่า FICI พบการเสริมฤทธิ์กันของน้ำมันอบเชยและน้ำมันกานพลู ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ทั้งแปดชนิด ที่อัตราส่วน 8:2 (อบเชย:กานพลู) และมีค่า FICI เท่ากับ 0.83 0.83 0.85 0.90 0.85 0.85 0.83 และ 0.83 ตามลำดับ จากผลการศึกษานี้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้น้ำมันหอมระเหยทั้งสองชนิด เพื่อเป็นสารถนอมอาหารต่อไป คำสำคัญ : น้ำมันอบเชย น้ำมันกานพลู การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในอาหาร