ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตฟิล์มบุกต้านจุลชีพเพื่อยืดอายุการเก็บของผักสดตัดแต่ง
Library Call : PJ.2554 / 6117 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตฟิล์มบุกผสมน้ำมันโหระพา (Ocimum basilicum) ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม coliform ที่ปนเปื้อนในผักสลัดใบตัดแต่ง โดยขั้นตอนแรกศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli ด้วยอิมัลชั่นของสารละลายบุกผสมน้ำมันโหระพา โดยผสมสารละลายบุกกับ KOH 0.5M 0.14%v/v และ glycerol 0.3%v/v จากนั้นเติมน้ำมันโหระพาที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 %v/v โดยใช้ Tween 20 ความเข้มข้น 1 %v/v เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ พบว่าความเข้มข้นอิมัลชั่นของบุกผสมน้ำมันโหระพาที่ให้ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางของวงใสมากที่สุดคือ 4% และ 6 %v/v จึงเลือกความเข้มข้นของน้ำมันดังกล่าวมาหาภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม โดยการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 ?C เป็นเวลา 10 ชั่วโมง สำหรับการขึ้นรูปฟิล์มศึกษา 2 ปัจจัยคือ ปริมาณของสารละลายต่อพื้นที่คือ 0.325, 0.455, 0.585 ml/cm2 และความเข้มข้นของน้ำมันโหระพาคือ 4 %v/v (7.8 mm) และ 6 %v/v (8.2 mm) พบว่าสารละลายบุกที่ผสมน้ำมันโหระพา 4%v/ v ปริมาตรของสารละลายต่อพื้นที่ 0.325 ml/cm2 สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มที่เรียบเนียนได้ เมื่อนำแผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปแล้วมาหาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli พบว่าแผ่นฟิล์มที่ผสมน้ำมันโหระพา 4%v/ v ที่ปริมาตรของสารละลายต่อพื้นที่ 0.325 ml/cm2 และแผ่นฟิล์มที่ผสมน้ำมันโหระพา 6%v/ v ที่ปริมาตรของสารละลายค่อพื้นที่ 0.455 ml/cm2 ให้วงใสมากที่สุดและ คือ 10.1 ? 0.41 และ 10.1 ? 0.34 mm และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกแผ่นฟิล์มที่ผสมน้ำมันโหระพา 4%v/v มาศึกษาสมบัติทางกลของฟิล์มดังนี้ Tensile strength (TS) 68.08 MPa % Elongation (%E) 33.56% Water Vapor Transmission Rate (WVTR) 4.44x10-3 g/cm2h แล้วนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ ในเบบี้คอสตัดแต่งโดยบรรจุแผ่นฟิล์มไว้ในถุงชา และติดไว้ที่ฝากล่อง เก็บที่อุณหภูมิ 2-5 ?C พบว่าฟิล์มบุกผสม น้ำมันโหระพาสามารถชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่ม coliform ได้ แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) แต่ในกรณีของ Total Plate Count ไม่สามารถชะลอการเจริญเติบโตได้ และในทุกชุดการทดลองไม่พบ E. coli และเมื่อนำไปทดลองกับต้นหอมตัดแต่ง โดยติดฟิล์มไว้ที่ฝากล่อง และวางฟิล์มไว้บนกล่อง เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 30 ?C พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณจุลินทรีย์กลุ่ม coliform และ E. coli ในกล่องที่ใช้แผ่นฟิล์ม มีปริมาณน้อยกว่ากล่องที่ ไม่มีแผ่นฟิล์ม แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ซึ่งแสดงว่าฟิล์มบุกผสมน้ำมันโหระพาสามารถชะลอ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่ม coliform และ E. coli ได้