ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบโครงสร้างการควบคุมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่มีการแยกเฟสและมีรีไซเคิลในระบบปฏิกรณ์
Library Call : 550381  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้จึงได้ทำการออกแบบกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่มีการแยกเฟสและมีรีไซเคิลในระบบปฏิกรณ์ ไตรกลีเซอไรด์จะทำปฏิกิริยากับเมทานอลเกิดเป็นเมทิลเอสเทอร์และกรีเซอรอล กระบวนการดังกล่าวจะถูกนำมาออปติไมซ์เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยจะต้องไม่ละเมิดข้อจำกัดในการออปติไมซ์ทั้ง 30 ข้อ โดยผลจากการออปติไมซ์แสดงให้เห็นว่า กระบวนการดังกล่าวต้องการพลังงาน 371.43 กิโลวัตต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อจำกัดในการดำเนินการในสภาวะพลวัต สภาวะที่ได้ทำการออปติไมซ์จะถูกแบ็คออฟ ซึ่งผลจากการแบ็คออฟทำให้กระบวนการผลิตไบโอดีเซลต้องการพลังงานเพิ่มเป็น 445.67 กิโลวัตต์ การมีรีไซเคิลสารและการบูรณาการการใช้พลังงานภายในกระบวนการส่งผลทำให้ระบบมีความซับซ้อนเชิงพลวัตที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นวิธีการออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของวงศ์ศรีจึงถูกนำมาใช้เพื่อออกแบบโครงสร้างการควบคุมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ผลจากการจำลองกระบวนการในสภาวะพลวัตแสดงให้เห็นว่า ทั้ง 6 โครงสร้างการควบคุมที่ได้ทำการออกแบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการควบคุมของโครงสร้างการควบคุมที่ออกแบบได้จะถูกคำนวณในรูปของค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ถ่วงน้ำหนัก นอกจากนี้ความต้องการสาธารณูปโภคของแต่ละโครงสร้างการควบคุมนั้นไม่แตกต่างกัน