ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบการกลั่นแบบมีปฏิกิริยาที่มีการคู่ควบความร้อนและการรวมความร้อนสำหรับการผลิตไบโอดีเซล 
Library Call : 541986 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลผลิตได้จากทรัพยากรหมุนเวียนเป็นพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญ แต่มีอุปสรรคคือต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซลสูงในทางการค้า ทำให้ต้องการการออกแบบกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของงานนี้คือเพื่อออกแบบการกลั่นแบบมีปฏิกิริยาโดยใช้แนวคิดของการคู่ควบความร้อนและการรวมความร้อนสำหรับการผลิตไบโอดีเซล กระบวนการที่ออกแบบคือ การกลั่นแบบมีปฏิกิริยาแบบดั้งเดิม (CRD) การกลั่นแบบมีปฏิกิริยาที่มีการคู่ควบความร้อนแบบสตริปเปอร์ (s-TCRD) การกลั่นแบบมีปฏิกิริยาที่มีการคู่ควบความร้อนแบบเรคติไฟเยอร์ (r-TCRD) และการกลั่นแบบมีปฏิกิริยาที่มีการรวมความร้อน (HIRD) สมรรถนะของกระบวนการเหล่านี้ถูกวิเคราะห์ในเทอมของคอนเวอร์ชันของกรดโอเลอิกและความบริสุทธิ์ของเมทิลโอเลเอท (ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล) โดยใช้การจำลองกระบวนการ ที่มีพารามิเตอร์ที่สำคัญได้แก่ ความดันของหอ อุณหภูมิของสารป้อน อัตราการไหลก้นหอ ขั้นตอนที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา และตำแหน่งของการป้อนสาร ทุกกระบวนการที่ออกแบบได้ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลและเมทานอลที่ถูกรีไซเคิลมากกว่า 99% และได้คอนเวอร์ชันของกรดโอเลอิกมากกว่า 99% การใช้พลังงานทั้งหมดของทุกกระบวนการได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกัน พบว่ากระบวนการ s-TCRD, r-TDRD และ HIRD สามารถลดการใช้พลังงานได้เท่ากับ 31%, 36.5% และ 40% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการ CRD