ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบการควบคุมแบบแพลนต์ไวด์ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบอัลคาไลน์ 
Library Call : 520044 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้คือการใช้ขั้นตอนการควบคุมแบบแพลนไวด์สำหรับการออกแบบโครงสร้างการควบคุมกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ด้วยระบบเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในการออกแบบโครงสร้างนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ การผลิตไบโอดีเซลให้ได้ความบริสุทธิ์มากกว่า 99.65% และกลีเซอรีนให้ได้ความบริสุทธิ์มากกว่า 92% ตามมาตรฐาน ASTM เนื่องด้วยกระบวนการผลิตไบโอดีเซลประกอบไปด้วยหน่วยผลิตหลายหน่วย การศึกษานี้ก็เพื่อดูพฤติกรรมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยการทดสอบสิ่งรบกวนต่อกระบวนการ ทดสอบปริมาณน้ำมันปาล์มที่เข้าสู้ระบบการผลิตและการเปลี่ยนสภาวะของอุณหภูมิในถังปฏิกรณ์ ผลของการทดสอบแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการควบคุมที่ 2 และ 3 ของวงศ์ศรีให้สมรรถนะของการควบคุมที่ดีกว่าโครงสร้างการควบคุมที่ 1 ของลูย์เบน ตามลำดับ