ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบอย่างเป็นระบบของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลและแฟตตี้แอลกอฮอล์
Library Call : 550105  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมดีเซลได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่มีต่อผู้ผลิตไบโอดีเซลซึ่งพึ่งพาผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลเพียงอย่างเดียว การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ได้แก่ แฟตตี้แอลกอฮอล์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การรวมกระบวนการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์และไบโอดีเซลเข้าด้วยกันทำให้กระบวนการมีความซับซ้อน งานวิจัยนี้จึงให้ความสนใจการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตไบโอดีเซลร่วมกับการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ การศึกษาแบ่งเป็นสี่ส่วน งานส่วนแรกจะพัฒนาระเบียบวิธีการออกแบบอย่างเป็นระบบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลและแฟตตี้แอลกอฮอล์ แผนภาพรวมกระบวนการผลิตจะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่มีโดยพิจารณากระบวนการเกิดปฏิกิริยาและการแยกสารที่เป็นไปได้ทั้งหมด ข้อจำกัดต่างๆ จะถูกนำมาพิจารณาสำหรับลดทางเลือกกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะถูกใช้ในการเลือกกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด จากการศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดของแข็งร่วมกับการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์เป็นกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด งานในส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีเชิงอีลีเมนท์ (element-based method) ในการออกแบบหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา งานในส่วนที่สามเกี่ยวข้องกับการประยุกต์แนวคิดการเบ็ดเสร็จความร้อนของหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในหอกลั่น งานวิจัยนี้ได้พิจารณาหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาที่มีการเบ็ดเสร็จความร้อนหลายรูปแบบ เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายรวมรายปีเป็นเกณฑ์ในการออกแบบหอกลั่นพบว่า หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาที่จัดเรียงแบบแยกเชิงอ้อม (multi-effect indrect split arrangement) เป็นหอกลั่นที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซล งานในส่วนสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการศึกษากระบวนการแยกแฟตตี้แอลกอฮอล์ จากการศึกษาพบว่าพลังงานที่ใช้ในกระบวนการแยกแฟตตี้แอลกอฮอล์จะมีค่าลดลงเมื่อหอกลั่นที่ใช้มีการคู่ควบความร้อน (thermal coupling distillation) นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการแยกยังลดลงเนื่องจากจำนวนหน่วยปฏิบัติการที่ใช้ลดลง