ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ตัวเร่งปฏิกิริยาเบสชนิดไฮโดรแทลไซต์สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : วพ.2549 / 4408  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่มีสมบัติเป็นเบส ได้แด่ MgAI และ MgGa ไฮโดรแทลไซต์ ไฮโดรแทลไซต์ที่ทำการเผา ไฮโดรแทลไซต์ที่ทำการเผาและเติมโลหะ รวมทั้ง ไฮโดรแทลไซต์รีไฮเดรต เติมโลหะหมู่ I ชนิดต่างๆ ในปริมาณเปอร์เซนต์ต่างๆ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้ถูกตรวจสอบลักษณะด้วยเทคนิค XRD, IR, BET, SEM และวัดความเป็นเบส ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ได้ใช้สารต้นแบบคือไทรบิวทิริน ทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันกับเมทานอลที่ภาวะการทดลองที่กำหนดคือ น้ำหนักของตัวเร่งปฏิกิริยา 1.5% โดยน้ำหนักอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อไทรบิวทิริน 30:1 ได้ผลิภัณฑ์เป็นเมทิลบิวทาโนเอตซึ่งตรวจสอบด้วย GC ผลการทดลองแสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรแทลไซต์รีไฮเดรต ให้ %conversion มากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยา ไฮโดรแทลไซต์ที่ทำการเผา และเมื่อเติมโลหะลงบนไฮโดรแทลไซต์ที่ทำการเผา ได้ %conversion การเปลี่ยนไปของไทรบิวทิรินที่สูงขึ้น ได้เลือกตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรแทลไซต์ MgAI ที่ทำการเผา ที่เติมโลหะ 1.5% K มาทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิคิชันของน้ำมันปาล์มรีไฟน์กับเมทานอล ได้หาภาวะการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสมคือที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมัน 45:1 ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 7.5% โดยน้ำหนัก เวลา 9 ชั่วโมง ได้ผลได้ผลิตภัณฑ์ที่สูง (85.6%) และความบริสุทธิ์ของเอสเทอร์ที่สูง (93.7%) นอกจากนี้ยังสามารถนำตัวเร่งปฏิกิริยานี้กลับมาใช้ใหม่ได้(ด้วยการเผาและเติมโลหะอักครั้ง) โดยประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อย