ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่องและการประยุกต์ใช้งานกับเซลล์ แสงอาทิตย์
Library Call : ส4659
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้มีการเตรียมผิวหน้าแว่นผลึกซิลิคอน ที่มีลักษณะเป็นร่องรูปตัว วี ด้วยวิธีการกัดเนื้อผลึกซิลิคอน โดยขึ้นอยู่กับทิศทางของผลึก และการใช้เทคนิคด้านโพโตลิโทกราฟฟี ผิวผลึกซิลิคอนที่มีลักษณะเป็นร่องรูปตัว วี นี้ ให้การสะท้อนแสงที่น้อยลงกว่าผิวเรียบ เพราะมีการดักแสงเกิดขึ้น มีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบหัวต่อ พีเอ็นที่มีผิวรับแสงเป็นร่องรูปตัว วี และนำไปทดสอบสมรรถนะ พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบนี้ขึ้นได้อี 25% และ 33% ตามลำดับ