ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันสูง
Library Call : วพ.2550 / 4706  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : กระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและ ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันถูกนำมาใช้สำหรับการเปลี่ยนรูปของน้ำมันรำข้าวไปเป็นแฟตตีแอซิดเมทิลเอสเทอร์ (ไบโอดีเซล) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดและเบส ขั้นแรก ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเบสระบบวิวิธพันธุ์: MgAl ไฮโดรแทลไซต์ (สัดส่วนโดยโมล Mg/Al = 3 และ 4) MgAl ไฮโดรแทลไซต์ที่เผา (MgAlO) และใส่โลหะ (K, Cs, Sr, Ba, La) และ Mg(Al)La ไฮโดรแทลไซต์ และรีไฮเดรท Mg(Al)La ไฮโดรแทลไซต์ และตรวจสอบเอกลักษณ์ด้วย ICP, XRD, SEM, BET และ FT-IR วัดความเป็นเบสโดยการไทเทรชัน ใช้กลีเซอริลไทรบิวทิเรตเป็นสารประกอบจำลองสำหรับทรานส์เอสเทอริฟิเคชันกับเมทานอล เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา ผลการทดลองแสดงว่าในบรรดาออกไซด์ผสมที่ใส่โลหะ MgAlO ที่ใส่ 1.5 wt%K ให้ค่าการเปลี่ยนรูปสูงที่สุด อย่างไรก็ตามตรวจพบการหลุดออกของโลหะจากตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Mg(Al)LaO และ รีไฮเดรท Mg(Al)La ไฮโดรแทลไซต์ ผลการทดลองบ่งชี้ว่าตัวเร่งปฎิกิริยาที่ผ่านการรีไฮเดรทแล้ว แสดงค่าการเปลี่ยนรูปของกลีเซอริลไทรบิวทิเรตที่สูงกว่า และมีการหลุดออกของโลหะจากตัวเร่งปฏิกิริยาที่น้อยกว่า ได้เลือกน้ำมันรำข้าวดิบที่มีกรดไขมันอิสระสูง(11.14% FFA) มาทำปฏิกิริยาเอสเทอริฟอเคชันและทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันกับเมทานอล ได้สังเคราะห์ชุดของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี 15-80% ทังสโตฟอสฟอริกแอซิด (HPW) บนซิลิกาและพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย XRD, TPD และ FT-IR ได้ทำการวัดประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนรูปของกรดไขมันอิสระ ตัวเร่งปฏิกิริยา 80 wt% HPW/SiO[subscript 2] สามารถลดกรดไขมันอิสระลงเหลือน้อยกว่า 1 เปอร์เซนต์ เมื่อทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และอัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้ำมัน = 10 โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 3 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก หลังจากนั้นนำมาทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยารีไฮเดรท Mg(Al)La ไฮโดรแทลไซต์ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 ชั่วโมงด้วยอัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ำมัน = 30 และใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 7.5 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก ได้ไบโอดีเซลที่มีเมทิลเอสเทอร์ร้อยละ 100 และได้ผลิตภัณฑ์เท่ากับร้อยละ 75