ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ทรานซ์เอสเทอริฟิเคชันที่ใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของปาล์มสเตียรินในวัฎภาคเดี่ยวเทียมไปเป็นไบโอดีเซล
Library Call : 520888  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากไขปาล์มสเตียรินและเมทานอล ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ทำในเครื่องปฎิกรณ์แบบกะ โดยใช้อัตราส่วนเมทานอลต่อไขปาล์มสเตียริน 6:1 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1% โดยน้ำหนักไขปาล์มสเตียรินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และใช้ตัวทำละลายร่วมต่างๆ เช่น เตตระไฮโดรฟูแรน MTBE และไดเอททิลอีเทอร์ เพื่อลดเวลาการทำปฏิกิริยาและค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซล พบว่าสภาวะที่สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ร้อยละเมทิลเอสเทอร์สูงสุดคือ ที่อุณหภูมิการทำปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบกวน 250 รอบต่อนาที เวลาการทำปฏิกิริยา 10 นาที และใช้เตตระไฮโดรฟูแรนที่อัตราส่วนโดยโมล ระหว่างเตตระไฮโดรฟูแรนต่อเมทานอลเป็น 0.2 เป็นตัวทำละลายร่วม โดยให้ร้อยละเมทิลเอสเทอร์สูงสุด 97.6 สำหรับการทดลองที่สภาวะเดียวกัน แต่ไม่ใช้ตัวทำละลายร่วมจะได้ร้อยละเมทิลเอสเทอร์ 93.5 ดังนั้นการใช้ตัวทำละลายร่วมจึงสามารถลดเวลาและพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลได้