ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของกรดฟอสฟอริกในถ่านกัมมันต์พาณิชย์จากกะลามะพร้าวต่อการดูดซับเมทานอลในไบโอดีเซล 
Library Call : 520955 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ถ่านกัมมันต์เชิงพาณิชย์ที่ผลิตจากกะลามะพร้าวถูกใช้ในการดูดซับเมทานอลในไบโอดีเซล หลังจากการดูดซับสารละลายกรดฟอสฟอริกเข้มข้น 5% 10% และ 20% โดยมวล ที่อุณหภูมิห้อง การดูดซับเมทานอลจะเข้าสู่สมดุลดูดซับภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ปริมาณดูดซับเมทานอลจำเพาะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารละลายกรดฟอสฟอริกเพิ่มขึ้น สมดุลการดูดซับของผลการทดลอง เป็นไปตามแบบจำลองสมดุลดูดซับของฟรุนดริช สำหรับตัวดูดซับที่ดูดซับกรดฟอสฟอริกเข้มข้น 5% และ 10% โดยมวล ในขณะที่ตัวดูดซับที่ดูดซับกรดฟอสฟอริกเข้มข้น 20%wt เป็นไปตามแบบจำลองของเฮนรี่