ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยับยั้งเชื้อรา Mucor amphibiorum ก่อโรคเชื้อรา Mucormycosis ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกของสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) 
Library Call : PJ.2555 / 6183
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โรค Mucormycosis เป็นสาเหตุของการลดลงที่พบในกบและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั่วโลก มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Mucor amphibiorum โดยเชื้อรานี้จะแทรกซึมเข้าไปบริเวณอวัยวะภายในและผิวหนังบริเวณที่เป็นแผล ทำให้เซลล์บริเวณนั้นเกิดการอักเสบและผิดปกติ ส่งผลให้ประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบเป็นอย่างมาก การป้องกันและกำจัดราที่เป็นสาเหตุของโรคนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องสำคัญ สารสกัดจากพรอพอลิสเป็นสารทีมีรายงานว่ามีฤทธิ์ในการต่อต้านและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราและมีการนำมา ใช้รักษาโรคต่างๆอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการยับยั้งเชื้อรา M. amphibiorum ด้วยสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) จากผลการทดสอบความสามารถของสาร สกัดพรอพอลิสในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา M. amphibiorum บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar ที่ความเข้มข้น 0, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 7.5, 10 ppm พบว่า สารสกัดพรอพอลิสที่มีความเข้มข้น ตั้งแต่ 5 ppm ขึ้นไปสามารถยับยั้งเชื้อราได้ 100 เปอร์เซ็นต์ คำสำคัญ : Mucormycosis, Mucor amphibiorum , Apis mellifera, สารสกัดพรอพอลิส, สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก