ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยับยั้งเชื้อรา Mucor amphibiorum ของสารสกัดจากใบโหระพา Ocimum basilicum Linn 
Library Call : PJ.2555 / 6172
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Mucor amphibiorum ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคMucormycosis ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยใช้สารสกัดจากใบโหระพาที่ทำการสกัดด้วยเฮกเซน ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราดังกล่าวของสารสกัดในรูปแบบสารสกัดหยาบละลายด้วย DMSO ที่ความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 0 ppm, 2.5 ppm, 3 ppm, 3.5 ppm, 4 ppm, 4.5 ppm, 5 ppm, 7.5 ppm และ 10 ppm ผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเป็น 0%, 34.4%, 49.11%, 56.67%, 67.11%, 73.78%, 100%, 100% และ 100% ตามลำดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบจากใบโหระพามีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Mucor amphibiorum คำสำคัญ : เชื้อราก่อโรค, สมุนไพรยับยั้งเชื้อรา, Mucor sp., Mucormycosis, เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง