ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการเติมสารเติมแต่งในไบโอดีเซลเพื่อการเกิดไข
Library Call : PJ.2551 / 4435 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ทำการศึกษาถึงผลของการเติมสารเติมแต่ง ได้แก่ Nonionic surfactant TWEEN 80 และ Diethylene glycol ลงในไบโอดีเซลเพื่อลดการเกิดไขเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ โดยตัวแปรที่จะศึกษาได้แก่ปริมาณของสารเติมแต่งร้อยละ 0.05, 0.1, 0.2, 1.0, 1.5, 2.0 โดยปริมาตรของไบโอดีเซล และผลของอุณหภูมิในการเติมสารเติมแต่งในช่วง 20, 25, 40oC ต่อคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลในเบื้องต้น ได้แก่ จุดขุ่น (could point) และ จุดไหลเท (pour point) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ B2, B5 และ B10 ผลการเติมสารเติมแต่ง TWEEN 80 ในอัตราส่วนร้อยละ 0.15 และ 0.2 โดยปริมาตรของไบโอดีเซล ทำให้ค่า pour point ของไบโอดีเซลลดลง 1.8+0.6 และ 1.3+0.9 oC ตามลำดับ ผลของการเติม Diethylene glycol ร้อยละ 1.0 และ 2.0 โดยปริมาตรของไบโอดีเซลทำให้ จุดไหลเท (pour point) ลดลง 1.4+0.9 และ 1.7+0.5 oC ตามลำดับ โดยเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิในการผสมเป็น 20 และ 40 oC พบว่าอุณหภูมิในการเกิด pour point นั้นไม่แตกต่างจากการผสมที่อุณหภูมิห้อง เมื่อนำไบโอดีเซลไปผสมในดีเซลจะพบว่าเมื่ออัตราส่วนของไบโอดีเซลมีมากขึ้นจะทำให้ค่า cloud point เพิ่มขึ้น และเมื่อนำไบโอดีเซลที่ทำการผสม TWEEN 80 และ Diethylene glycol ไปทำการผสมในน้ำมันดีเซล พบว่า TWEEN 80 สามารถลดค่าจุดไหลเท (pour point) ได้มากกว่า Diethylene glycol โดยสารทั้งสองชนิดที่เติมลงไปนั้นจะไม่ส่งผลต่อ ค่าความหนืด จุดวาบไฟ และจุดติดไฟของไบโอดีเซล