ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ โดยการรีดิวซ์เกลือของเหล็ก ด้วยสารสกัดจากพริกชี้ฟ้าเขียว
Library Call : PJ.2555 / 6215 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อนุภาคขนาดนาโนมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวเนื่องจากความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผล มาจากพื้นที่ผิวที่มากขึ้น ปัจจุบันอนุภาคนาโนเเหล็กวาเลนซ์ศูนย์เป็นที่นิยมใช้ในการบำบัดของเสียที่อันตรายและ สารที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำและดิน งานวิจัยนี้มุ่งสังเคราะห์อนุภาคนาโนเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยสารรีดิวซ์ที่พบตามธรรมชาติในสารสกัดจากพริกชี้ฟ้าเขียว กระบวนการสังเคราะห์นี้ได้กระทำภายใต้บรรยากาศ ของก๊าซไนโตรเจนเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของอนุภาคนาโนเหล็กที่เกิดขึ้น มีการศึกษาสัณฐานของ อนุภาคนาโนเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ภายใต้สภาวะที่มีตัวแปรแตกต่างกัน อันได้แก่ วิธีการกรองสารสกัดจากพริกชี้ฟ้าเขียว, อัตราส่วนระหว่างสารละลายเหล็กกับสารสกัดจากพริกชี้ฟ้าเขียว, ค่าความเป็นกรด-ด่างขณะทำปฏิกิริยา, อุณหภูมิที่ใช้ ในปฏิกิริยา และระยะเวลาของการทำปฏิกิริยา จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติของอนุภาคนาโนเหล็กวาเลนซ์ศูนย์โดย อาศัยเทคนิค Dynamic light scattering (DLS) และ scanning electron microscopy (SEM) ภายใต้สภาวะหนึ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของอนุภาคนาโนเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่วัดได้จากเครื่อง DLS พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 192 นาโนเมตร อนุภาคนาโนเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ตรวจสอบจากเครื่อง SEM พบว่าเป็นทรงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50 นาโนเมตร