ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของตัวทำละลายร่วมต่อการผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
Library Call : วพ.2550 / 4807  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาผลของตัวทำละลายร่วมต่อการผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตด้วยกระบวนการแบบแบตช์ โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มโอเลอินเกรดบริโภคเป็นสารตั้งต้น เตตระไฮโดรฟูแรน เฮกเซนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำละลายร่วม ภาวะที่ทำการทดลองคือ อัตราส่วนโดยโมลของน้ำมันพืชต่อเมทานอล 1:24-1:42 อัตราส่วนโดยโมลของน้ำมันพืชต่อตัวทำละลายร่วม 1:6-1:24 อุณหภูมิ 280-350 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยา 10-30 นาที และความดัน 19-25 เมกะพาสคัล โดยศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อร้อยละเมทิลเอสเทอร์ด้วยวิธีการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2? พบว่าเตตระไฮโดรฟูแรนไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อร้อยละเมทิลเอสเทอร์ แต่เฮกเซนสามารถเพิ่มร้อยละเมทิลเอสเทอร์ได้ ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถทำให้อุณหภูมิ ความดันและอัตราส่วนโดยโมลของน้ำมันพืชต่อเมทานอลลดลงได้ ภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มโอเลอินเกรดบริโภคในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต คือ อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดัน 25 เมกะพาสคัล อัตราส่วนโดยโมลของน้ำมันพืชต่อเมทานอล 1:42 และเวลาในการทำปฏิกิริยา 20 นาที เมื่อวิเคราะห์สมบัติทางเชื้อเพลิงของตัวอย่างไบโอดีเซลที่ได้จากภาวะที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับมาตรฐานไบโอดีเซลพบว่ามีสมบัติทางเชื้อเพลิงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน