ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสารต้านออกซิเจนต่อเสถียรภาพเชิงออกซิเดทีฟของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
Library Call : 520862  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซล สามารถผลิตจากน้ำมันปาล์มหลายชนิด เช่น น้ำมันปาล์มรีไฟน์ น้ำมันปาล์มดิบ และไขปาล์มสเตียริน ซึ่งจะมีเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันปาล์ม และมีสเถียรภาพที่ดีขึ้น โดยใช้สารต้านต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น คือสารประเภท ฟีโนลิค สารผสมของอะลิฟาติคเอสเทอร์ (ผลิตภัณฑ์ทางการค้า) สารผสมของฟีนอล (ผลิตภัณฑ์ทางการค้า) โดยใช้ปริมาณที่ 100, 250 และ 500 ppm ที่อุณหภูมิ 110, 150 และ 200 องศาเซลเซียส โดยใช้เครื่องทดสอบ 743 รังสิแมท ในการทดสอบพบว่า ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส สารผสมของฟีนอลที่ 250 ppm ไขปาล์มสเตียรินจะให้ค่าเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Reduction time) สูงสุดคือ 41.06 ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน น้ำมันที่ไม่ได้เติมสารต้านออกซิเดชั่นจะมีค่าเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 22.76 ชั่วโมง สำหรับไขปาล์มสเตียริน น้ำมันปาล์มดิบ 20.76 ชั่วโมง น้ำมันปาล์มรีไฟน์ 20.63 ชั่วโมง และเมื่อทดสอบน้ำมันปาล์มที่เติมสารต้านออกซิเดชั่น ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น ค่าความเป็นกรด กากถ่าน ไอโอดีน ความหนืด ปริมาณน้ำ จุดวาบไฟ โมโนกลีเซอร์ไรด์ ไดกลีเซอร์ไรด์ ไตรกลีเซอร์ไรด์ กลีเซอรีนอิสระ กลีเซอรีนทั้งหมด โดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM และ EN พบว่าคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานไบโอดีเซล