ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อความเป็นไขและความหนืดของน้ำมันไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2545 / 2384
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษาการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล ได้ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติการลดการเกิดไขของน้ำมันไบโอดีเซลเมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดยน้ำมันไบโอดีเซลที่นำมาวิจัยนี้เป็นการผสมระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันดีเซล ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องการเกิดไขที่อุณหภูมิต่ำ การทดลองนี้จึงได้นำสารลดแรงตึงผิวชีวภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนำสารลดแรงตึงผิวชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa สายพันธุ์ A41 และ Bacillus subtilis สายพันธุ์ BBK1 มาทดลองเติมในน้ำมันไบโอดีเซลที่ 10 และ 15 องศาเซลเซียส พบว่าสามารถลดและยืดระยะเวลาการเกิดไขได้ ในการเปรียบเทียบพบว่าความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตรจาก Pseudomonas aeruginosa สายพันธุ์ A41 มีประสิทธิภาพดีกว่าสารลดแรงตึงผิว ชีวภาพจาก Bacillus subtilis สายพันธุ์ BBK1 เมื่อเปรียบกับสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ทางเคมีไม่สามารถลดการเกิดไขได้ยกเว้นไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และเอธิลแอซิเตท ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเล็กน้อย หากนำทั้งสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและสังเคราะห์ทางเคมีมาเติมในน้ำมันไบโอดีเซล พบว่าจะสามารถลดการเกิดไขของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผสมระหว่างน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันดีเซลได้เพิ่มขึ้นที่อัตราส่วน 50:50 ณ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และ 80:20 ณ อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับการเติมสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ทางเคมีเพียงอย่างเดียว จากการที่น้ำมันไบโอดีเซลเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานานจะมีปริมาณไขเพิ่มขึ้น จึงทดลองแก้ปัญหานี้โดยนำน้ำมันไบโอดีเซลที่เติมสารลดแรงตึงผิวชีวภาพความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตรที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10 และ 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 วันมาเติมสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพิ่ม พบว่าสามารถลดการเกิดไขมากขึ้นและจำนวนไขค่อนข้างคงที่เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำต่อไปอีก 4 วัน