ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของอุณหภูมิที่ใช้เตรียมดินเบาต่อประสิทธิภาพการดูดซับกลีเซอรีนในน้ำมันไบโอดีเซล
Library Call : วพ.2552 / 5401  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับของดินเบาด้วยความร้อนสำหรับใช้ในการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ โดยดินเบาที่ถูกเผาทั้งหมดนำมาดูดซับกลีเซอรีนในน้ำมันไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การดูดซับที่เหมาะสมที่สุดจะได้จากการแปรผันอัตราส่วนของตัวดูดซับต่อไบโอดีเซล เวลาสัมผัส และอุณหภูมิ โดยใช้ปริมาณดินเบาและดินเบาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที กลีเซอรีนในไบโอดีเซลจะถูกกำจัดออกอย่างมาก นอกจากนี้การกำจัดกลีเซอรีนถูกปรับปรุงได้โดยใช้ปริมาณดินเบาและดินเบาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ในภาวะที่เมทานอลถูกกำจัดออกก่อนทำการดูดซับ เมื่อพิจารณาไอโซเทอมการดูดซับพบว่ากระบวนการนี้สอดคล้องกับรูปแบบของแลงเมียร์