ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ภาวะเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลที่เร่งโดยไลเพสตรึงรูป
Library Call : PJ.2555 / 6230 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตไบโอดีเซลที่มีความบริสุทธิ์สูงและเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้ไลเพสเป็นตัวเร่ง ปัจจุบันไลเพสจากยีสต์ Candida rugosa (CRL) เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเอนไซม์ที่นิยมมากที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ราคาของเอนไซม์ยังคงเป็นอุปสรรค ซึ่งสามารถแก้ปัญหาทางอ้อมได้โดยการตรึงรูป ไลเพสตรึงรูปมีข้อดีมากกว่าเอนไซม์อิสระคือมีความเสถียรและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ การตรึงรูปมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเอนไซม์ ตัวค้ำจุน และซับสเตรทที่เหมาะสม ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการหาภาวะเหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยาของไลเพสอิสระจาก Candida rugosa และการตรึงรูป CRL บนตัวค้ำจุนไฮโดรโฟบิก Amberlite XAD16 โดยวิธีการดูดซับทางกายภาพ จากผลที่ได้คือ ภาวะเหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยาของ CRL อิสระคือ ละลาย CRL 500 มิลลิกรัมในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ ค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 6 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และภาวะเหมาะสมในการตรึงรูป CRL คือ นํา CRL 700 มิลลิกรัมซึ่งละลายในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่มีค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 7 ตรึงบน Amberlite XAD16 ปริมาณ 1 กรัม เมื่อวิเคราะห์แอคทิวิตีของไลเพสตรึงรูปพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.16?0.04 ไมโครโมลต่อนาทีต่อกรัมของตัวค้ำจุน และแอคทิวีตีของไลเพสอิสระมีค่าเท่ากับ 3.10?0.05 ไมโครโมลต่อนาทีต่อมิลลิกรัมโปรตีน จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันระหว่างน้ำมันปาล์มและเมทานอลโดยใช้ CRL อิสระและ CRL ตรึงรูปที่ได้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าได้ร้อยละของการเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลประมาณ 41 และ 14 ตามลำดับ