ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ภาวะที่เหมาะสมในการตรึงไลเพสจาก Candida rugosa เพื่อการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : วพ.2551 / 5637
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลหรือ เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่เป็นพิษ สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ และสร้างขึ้นใหม่ได้ ในปัจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจาก การแยกผลิตภัณฑ์ร่วมกลีเซอรอล และกระบวนการทำให้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ทได้ง่าย ไลเพสจาเชื้อ Candida rugosa (CRL) มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง แต่เอนไซม์มีราคาแพงจึงเป็นอุปสรรคในการนำมาใช้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน ในงานวิจัยนี้จึงทำการตรึงรูปเอนไซม์เพสจากเชื้อ Candida rugosa บนตัวค้ำจุนที่มีสมบัติไฮโดรโฟบิกทั้งหมด 7 ชนิด โดยตัวค้ำจุนที่เลือก ได้คือ Sepabeads EC-OD และภาวะที่เหมาะสมสำหรับการตรึง CRL บน Sepabeads EC-OD คือค่าความเป็นกรดด่าง 6, ความแรงของไอออน 500 มิลลิโมลาร์, ปริมาณเอนไซม์ 8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส, ระยะเวลาที่ใช้ในการตรึง 30 นาที และใช้เทอร์เชียรีบิวทานอล เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการตรึง หลังจากนั้นหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาทานส์เอสเทอริฟิเคชันที่เร่งด้วย CRL ตรึงรูปบน Sepabeads EC-OD ได้ดังนี้ การเติมเมทานอลแบบ 6 ชั้น, อัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ำมัน 3 ต่อ 1, ปริมาณเอนไซม์ 30 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักน้ำมัน, ปริมาณน้ำ 5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อน้ำหนักน้ำมัน, ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เมื่อคัดเลือกน้ำมันจากเมล็ดพืชที่ไม่ใช้ในการบริโภค และของเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่ามีน้ำมัน 6 ชนิดจากทั้งหมด 9 ชนิด ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพผ่านมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยเร่งด้วยไลเพสตรึงรูปทางการค้า 2 ชนิด เปรียบเทียบกับ CRL ที่ตรึงรูปบน Sepabeads EC-OD พบว่าน้ำมันจากเมล็ดพืช 3 ชนิด ได้แก่ มะละกอ เงาะ และ สบู่ดำ ให้ผลผลิตไบโอดีเซลที่สูงใกล้เคียงกันประมาณ 80% เมื่อเร่งด้วยไลเพสตรึงรูปทั้ง 3 ชนิด ขึ้นตอนสุดท้ายทดสอบการนำ CRL ตรึงรูปกลับมาใช้ซ้ำทั้งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน และไฮดรอลิซิส พบว่าผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้ลดลงอย่างมากในการใช้ครั้งที่ 2 และ 3 ในทางตรงกันข้ามพบว่าการทำงานของเอนไซม์ตรึงรูปในปฏิกิริยาไฮดรอลิซิสคงที่หลังใช้แล้ว 10 ครั้ง จากผลการทดลองทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่า CRL ที่ตรึงรูปบน Sepabeads EC-OD ที่ได้ สามารถเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในการผลิตไบโอดีเซลได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเอนไซม์ตรึงรูปทางการค้า