ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ภาวะที่เหมาะสมในการตรึงไลเพสจากเชื้อ Candida eugosa บน Amberlite XAD7HP เพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2553 / 5255  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพทางเลือกที่มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากแหล่งของปิโตรเลียมใกล้จะหมดไป โดยทั่วไป ไบโอดีเซลสามารถผลิตได้โดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้แอลคาไลเป็นตัวเร่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การใช้ไลเพสเป็นตัวเร่งได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะได้ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์กว่า ไลเพสจากเชื้อ Candida rugosa เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ใช้มากในอุตสาหกรรมแต่มีราคาแพง วิธีการหนึ่งในการลดต้นทุนคือการตรึงรูปเอนไซม์ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงทำการตรึงรูปไลเพสจากเชื้อ Candida rugosa โดยวิธีการดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) บนตัวค้ำจุน Amberlite XAD7HP จากนั้นศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการตรึง พบว่าปริมาณเอนไซม์เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เติม tween80 เพื่อเป็นสารช่วยเหลือ ในการตรึงที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ให้ปริมาณไบโอดีเซลประมาณ 25