ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฎิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยไลเปสจากแบคทีเรีย
Library Call : วพ.2548 / 4083 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากตัวอย่างดินและน้ำ สามารถคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสส่งออกนอกเซลล์ได้ทั้งสิ้น 14 ไอโซเลท เมื่อเปรียบเทียบชนาดของวงใสบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งไตรบูไทริน และตรวจสอบแอคติวิตีของไลเปส พบว่าแบคทีเรีย C2 ให้ขนาดของวงใสและแอคติวิตีจำเพาะสูงที่สุดคือ 1.30 เซนติเมตร และ 1.821 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน ตามลำดับ เมื่อนำแบคทีเรีย C2 มาศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไลเปส พบว่าสามารถผลิตไลเปสได้สูงสุง เมื่อบ่มที่อุณหภูมิ 30 ํC ค่าความเผ็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเชื้อ 7.0 เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ผลจากการศึกษาวิธีเตรียมไลเปสตรึงรูปพบว่า การตรึงโดยอาศัยหลักการดูดซับทางภายภาพโดยมีเม็ดแก้วเป็นตัวพยุง เป็นวิธีที่เหมาะสมในการตรึงรูปไลเปส โดยอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมในการทำงานของไลเปสตรึงรูปอยู่ที่ 65 ํC และ 7.0 ตามลำดับ เมื่อนำไลเปสตรึงรูปไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของนำมันปาล์มโดยมีเมทานอล พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเมทิลเอสเทอร์คือ อัตราส่วนโดยโมลของน้ำมันปาล์มต่อเมทานอลเป็น 1:25 อุณหภูมิ 55 ํC และมีเฮกเซนในปฏิกิริยา 2 มิลลิลิตร โดยมีร้อยละเมทิลเอสเทอร์ที่ได้เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันปาล์มตั้งต้นคืน 0.68