ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเปรียบเทียบการผลิตเอทธานอลจากวัชพืช 5 ชนิดด้วยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae และ Candida shehatae 
Library Call : PJ.2550 / 4047 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัสดุลิกโนเซลลูโลสิก เป็นวัตถุดิบทางเลือกที่สำคัญหนึ่งสำหรับการผลิตเอทธานอล การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปรียบเทียบปริมาณเอทธานอลที่ได้จากวัชพืช 5 ชนิดคือ ธูปฤาษี กก ไมยราบ จอก และผักตบชวา โดยมีการผลิตเอทธานอลด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่อง (Simultaneous Saccharification and Fermentation : SSF) กับวิธีการย่อยสลายและการหมักร่วมกันแบบต่อเนื่อง (Simultaneous Saccharification and Co-Fermentation : SSCF) ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเอนไซม์เซลลูเลสและไซแลเนสกับเชื้อยีสต์ โดยใช้เชื้อรา Trichoderma reesei ในการผลิตเอนไซม์ทั้งสองชนิดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่าแอคทิวิตีจำเพาะของเอกโซกลูคาเนส เอนโดกลูคาเนส และ เบต้า- กลูโคซิเดส เท่ากับ 1.121 ยูนิต/มก. โปรตีน 22.39 ยูนิต/มก. โปรตีน และ 0.316 ยูนิต/มก. โปรตีน ตามลำดับ และสามารถผลิตเอนไซม์ไซแลเนสที่มีค่าแอคทิวิตีจำเพาะเท่ากับ 35.67 ยูนิต/มก. โปรตีน และใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae กับ Candida shehatae ในกระบวนการหมัก โดยการเตรียมหัวเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และ Candida shehatae ที่มีอายุ 8 ชั่วโมงและ 12 ชั่วโมง ตามลำดับ จากกระบวนการผลิตเอทธานอลทั้งสองวิธีที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ทำการทดลอง 3 ซ้ำ เก็บผลการทดลองในวันที่ 7 ของการผลิต พบว่า การผลิตเอทธานอลโดยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และโดยวิธีการย่อยสลายและการหมักร่วมกันของเชื้อทั้งสอง ซึ่งใช้ธูปฤาษีเป็นวัชพืชสามารถให้ปริมาณเอทธานอลสูงสุดเท่ากับ 0.0088 กรัมต่อลิตรชั่วโมง และ 0.0011 กรัมต่อลิตรชั่วโมง ตามลำดับ