ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแยกและคัดเลือกยีสต์ที่สามารถเจริญได้ในภาวะที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงเพื่อการผลิตเอทานอลจากลำไยอบแห้ง 
Library Call : PJ.2548 / 3379
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากตัวอย่างผลไม้สุกงอมที่เน่า 30 ตัวอย่าง ได้ยีสต์ 8 สายพันธุ์ สายพันธุ์ LC ซึ่งแยกได้จากลิ้นจี่ มีอัตราการเจริญในอาหารที่มีน้ำตาลกลูโคส 30% (น้ำหนักโดยปริมาตร) สูงกว่า S.cerevisiae TISTR 5606 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลในอุตสาหกรรมแต่ประสิทธิภาพการสร้าง CO2 ของสายพันธุ์ LC เมื่อเลี้ยงในอาหาร YPD ไม่สูงกว่า S.cerevisiae TISTR 5606 การพัฒนาสายพันธุ์ S.cerevisiae TISTR 5606 ให้สามารถเจริญได้ดีในอาหารที่มีน้ำตาลสูง โดยวิธี Enrichment พบว่าสายพันธุ์ที่ได้สามารถสร้าง CO2 ได้มากกว่า S.cerevisiae TISTR 5606 เมื่อเลี้ยงในอาหาร YPD แต่ประสิทธิภาพการสร้างเอทานอลไม่เพิ่มขึ้น การปรับค่ากรด-เบสเป็น 4.5 ร่วมกับการเติม (NH4)2SO4 (0.05 กรัมต่อลิตร) ลงในน้ำต้มลำไยอบแห้งทำให้ปริมาณเอทานอลที่ได้จากการหมักโดย S.cerevisiae TISTR 5606 เพิ่มขึ้นจาก 5.030 เป็น 6.026% (ปริมาตร/ปริมาตร)