ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กังหันลมแบบแกนดิ่ง
Library Call : วพ.2530 / 575
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยนี้ เป็นการศึกษา ออกแบบ สร้างและวัดสมรรถนะของกังหันลมแบบดิ่งชนิดมีพื้นที่ภาคตัดขวางคล้ายปีกเอลิคอปเตอร์ ซึ่งสร้างจำนวน 3 ใบ โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศไทย จุดมุ่งหมายของการศึกษาต้องการพิจารณาลักษณะทางด้านเทคนิคของกังหันลมทั้งในเชิงทางทฤษฎี และการทดลองโดยการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมของกังหันลมทั้งในเชิงทฤษฎี และการทดลองโดยการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมของกังหันลมแบบแกนดิ่ง ซึ่งในที่นี้สนใจเฉพาะตัวใบที่มีลักษณะเป็นแนวตรง ลักษณะขนาดของกังหันลมแบบแกนดิ่งที่สร้างขึ้นนี้มีคอร์ดยาว 22 เซนติเมตร ลำตัวใบยาว 120 เซนติเมตร มวลยาวต่อความยาว 2.92 กิโลกรัม/เมตร หุ้มผิวตัวใบด้วยแผ่นสังกะสีขนาดเบอร์ 30 โดยมีรัศมีการหมุน 150 เซนติเมตร ผลจากการวัดและทดสอบ พบว่ากังหันลมแบบแกนดิ่งที่สร้างขึ้นให้กำลังสูงสุด 29.4 วัตต์ ที่อัตราการหมุน 1.43 รอบ/วินาที ณ อัตราเร็วลมประมาณ 8.85 เมตร/วินาที โดยหมุนได้เองเมื่อได้รับลม