ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ในการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล
Library Call : PJ.2547 / 2943  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Saccharomyces Cerevisiae TISTR 5606 เป็นยีสต์ที่ใช้ในการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล เราได้ทำการปรับปรุงสายพันธุ์ของยีสต์ด้วยวิธีมิวเตชั่นโดยการฉายรังสีอัลตร้าไวโอเลต ซึ่งผลที่ใช้จากการทดลองพบว่า เกิดยีสต์มิวเตชั่นที่มีการผลิตเอทานอลได้สูงกว่าเดิม และสามารถทนต่อความเข้มข้นของน้ำตาลได้มากขึ้นด้วย