ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ซึ่งใช้ผลิตเอทานอลจากมันสัมปะหลัง
Library Call : PJ.2547 / 2963
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ทำ gene mutation ของ Saccharomyces cerevisiae TISTR5596 โดยการฉายรังสีอัลตร้า ไวโอเลต เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้ทนความร้อนสูง จากปริมาณโคโลนีทั้งหมด 2,550 โคโลนี พบเพียง 4 โคโลนี ที่สามารถเจริญได้ที่ 42๐C เทียบเท่ากับwide type ในขณะที่ไม่พบการเจริญเมื่อทดสอบที่อุณหภูมิ 45๐C, 44๐C และ43๐C เมื่อทดสอบอัตราการเจริญ ที่ 42๐C เป็นเวลา 2 วัน พบว่าไม่มีการเจริญที่ต่างจากwide type อย่างชัดเจน สำหรับmutant 1, 2และ4 แต่มีการเจริญที่ต่ำกว่า wide type อย่างชัดเจนใน mutant 3 จากนั้นทำการทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอลโดยวิเคราะห์ปริมาณของน้ำตาลที่เหลือด้วยวิธีBernfeld และปริมาณเอทานอลที่เกิดขึ้นด้วยวิธี Gas Chromatography พบว่าปริมาณเอทานอลไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับ wide type จึงไม่มียีสต์สายพันธุ์กลายใดในงานวิจัยนี้ที่มีประสิทธิภาพในการทนร้อนและผลิตเอทานอลสูงกว่า wide type