ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทธานอลจากใบหญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides) 
Library Call : PJ.2545 / 2417 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตเอทธานอลจากวัสดุที่มีลิกโนเซลลูโลสโดยกระบวนการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่อง เป็นการรวมปฏิกิริยาการย่อยสลายและการหมักไว้เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันในภาชนะที่ใช้หมักอันเดียวกัน โดยเซลลูโลสจะถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสได้เป็นน้ำตาลกลูโคส และยีสต์จะเปลี่ยนกลูโคสไปเป็นเอทธานอล เมื่อทำการทดลองกับใบหญ้าแฝกโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตจากรา Acrophialophora sp. UV10-2 และ Trichoderma reesei RutC-30 และหมักด้วยยีสต์ Kluyveromyces marxianus พบว่าใบหญ้าแฝกที่มีการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนัก/ปริมาตร) ใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากรา Acrophialophora sp. UV10-2 และใช้เวลาในการหมัก 5 วันจะได้ผลผลิตเอทธานอลสูงที่สุดคือ 0.22 กรัม/กรัมสับสเตรท หรือคิดเป็น 0.82% (v/v) และการหมักเป็นเวลา 3 วันได้เอทานอล 0.19 กรัม/กรัมสับสเตรท หรือคิดเป็น 0.72% (v/v) ซึ่งปริมาณเอทธานอลที่ได้ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ