ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทานอลจากกระดาษที่ใช้แล้วด้วยวิธีการย่อยสลายและหมักแบบต่อเนื่อง
Library Call : PJ.2550 / 4031
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ขยะจากกระดาษที่ใช้แล้ว เช่น กระดาษเอกสารและหนังสือพิมพ์ เป็นขยะที่พบได้ในทุกวัน และจากปัญหาด้านพลังงานที่เชื้อเพลิงขาดแคลนและมีราคาแพง การทดลองนี้จึงต้องการนำขยะที่ยังมีประโยชน์เหล่านี้ มาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทธานอล ในขั้นแรกจึงทำการเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ใช้ในการปรับสภาพและกำจัดหมึกออกจากกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 ชนิด เปรียบเทียบความเข้มข้นตั้งแต่ 1%, 2%, 3% และ 4% (v/v) ทำการเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเปรียบเทียบเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 ชนิดที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว และที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหมักเพื่อผลิตเอทธานอล โดยใช้กระบวนการย่อยสลายและหมักแบบต่อเนื่อง (Simultaneous Saccharification and Fermentation, SSF) ซึ่งมีการย่อยสลายวัตถุดิบด้วย เอนไซม์เซลลูเลส ที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อรา Trichoderma reesei Rut C-30 ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอลฟา-เซลลูโลสเป็นแหล่งคาร์บอนเป็นระยะเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิห้องและความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที และใช้ยีสต์สายพันธุ์ Kluyveromyces marxianus ในการหมักเพื่อผลิตเอทธานอล พบว่าเอนไซม์มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์เอกโซกลูคาเนส เอนโดกลูคาเนส และ เบตา-กลูโคซิเดสเท่ากับ 0.157, 0.066 และ 0.030 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และการผลิตเอทธานอลจากกระดาษเอกสารที่ผ่านการปรับสภาพและกำจัดหมึกออก ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 4 % (v/v) ในวันที่ 5 ของการหมักให้ปริมาณเอทธานอลมากที่สุดคือ 3.559 % (v/v) ส่วนในกระดาษหนังสือพิมพ์พบว่า กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและกำจัดหมึกออกด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ในการหมักวันที่ 5 มีปริมาณเอทธานอลมากที่สุดคือ 2.968 % (v/v)