ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลด้วยวิธีการหมักแบบต่อเนื่องและเวียนกลับเซลล์โดยใช้ Saccharomyces cerevisiae 
Library Call : จ1203.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์การหมักแบบต่อเนื่องและมีการเวียนกลับเซลล์ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยใช้ยีสต์ตกตะกอน~iSaccharomyces cerevisiae~i M30 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกทำการศึกษาในขวดเขย่ารูปชมพู่เพื่อหาความเข้มข้นน้ำตาลรีดิวซ์ตั้งต้นที่เหมาะสมในการหมักพบว่าที่ความเข้มข้นน้ำตาลรีดิวซ์ ตั้งต้น 110 และ 220 กรัมต่อลิตร เหมาะสมสำหรับการผลิตเซลล์และเอทานอลตามลำดับ ส่วนที่สองทำการหมักแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องในถังหมักปริมาตรการใช้งาน 7 ลิตร เพื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบการหมักแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง โดยพบว่าในการหมักแบบต่อเนื่อง จุดที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลคือที่อัตราการเจือจาง 0.026 ต่อชั่วโมง มีอัตราการผลิตเอทานอลเป็น 5.99 กรัมต่อลิตรชั่วโมง(ความเข้มข้นของเอทานอล 32.54 กรัมต่อลิตร) และส่วนสุดท้ายทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักแบบต่อเนื่องและมีการเวียนกลับของเซลล์ พบว่าภายใต้สภาวะในการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเอทานอลของ ~iS. cerevisiae~i M30 ที่อุณหภูมิ33 องศาเซลเซียส อัตราการเจือจาง 0.026 ต่อชั่วโมง โดยที่อัตราการเวียนกลับเซลล์0.031 ลิตรต่อชั่วโมงมีอัตราการผลิตเอทานอลเป็น 13.35 กรัมต่อลิตรชั่วโมง(ความเข้มข้นของเอทานอลเป็น 72.94 กรัมต่อลิตร) เมื่อเปรียบเทียบอัตราการผลิตเอทานอล พบว่าการหมักแบบต่อเนื่องและมีการเวียนกลับเซลล์จะให้อัตราการผลิตเอทานอลสูงกว่าการหมักแบบต่อเนื่องแบบไม่มีการเวียนกลับเซลล์ และการหมักแบบไม่ต่อเนื่อง 2.3 และ 7 เท่า ตามลำดับ