ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทานอลจากชีวมวลของฟางข้าวผ่านกระบวนการ : simultaneous saccharification and fermentation (SSF) 
Library Call : PJ.2549 / 3556  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : มีการประเมินกันว่าโลกของเรา จะมีน้ำมันสำรองใช้ได้อีกเพียง 40 ปี ดังนั้นจึงมีการคิดค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ ๆ มาใช้และพลังงานเชื้อเพลิงที่กำลังได้รับความสนใจคือ เอทานอล (Ethanol) ในการทดลองนี้ จึงสนใจที่จะนำฟางข้าวซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร และสามารถหาได้โดยทั่วไป มาใช้ผลิตเป็นเอทานอล โดยผ่านกระบวนการSimultaneous Sacchari-fication and Fermentation (SSF) ผลการศึกษาพบว่าเมื่อทำการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสด้วยเชื้อราTrichoderma reesei ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี แอลฟา-เซลลูโลสเป็นแหล่งคาร์บอน เป็นระยะเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าเอนไซม์ที่ได้มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์เอกโซกลูคาเนส, เอนโดกลูคาเนส และเบตากลูโคซิเดส เท่ากับ 0.95 ยูนิตต่อมิลลิลิตร, 3.49 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และ 0.03 ยูนิตต่อมิลลิลิตรตามลำดับ เมื่อนำเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้จากเชื้อราT.reesei ฟางข้าวและยีสต์สายพันธุ์ Kluyveromyces marxianus มาใส่ถังหมักโดยใช้กระบวนการ SSF พบว่าหลังทำการหมักเป็นเวลา 7 วัน ปริมาณเอทานอลที่ได้มีค่าเท่ากับ 1.536 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และเมื่อนำฟางข้าวมาทำการวิเคราะห์หาปริมาณเซลลูโลสพบว่ามีเซลลูโลส 37.43 เปอร์เซ็นต์ และ percent conversion มีค่าเท่ากับ 51.2