ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทานอลบริสุทธิ์จากสารละลายคงจุดเดือดโดยการดูดซับแบบความดันสลับ
Library Call : วพ.2551 / 5165 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : กระบวนการดูดซับแบบความดันสลับเป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการสนใจอย่างมากในกระบวนการแยกน้ำโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิง ถึงแม้จะมีงานนศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือการทดลองการดูดซับน้ำบนตัวดูดซับซีโอไลต์ 3เอที่บรรจุในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาการดูดซับด้วยกระบวนการดูดซับแบบความดันสลับอย่างแท้จริง จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการดูดซับแบบความดันสลับโดยใช้หอดูดซับคู่และศึกษาผลของปัจจัยสำคัญต่างๆที่มีต่อประสิทธิภาพของการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์จากสารละลายคงจุดเดือดของดูดซับแบบความดันสลับ งานวิจัยนี้ยังได้ทำการศึกษารวมไปถึงกลไกและแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของการดูดซับน้ำบนซีโอไลต์ 3เอ การทดลองในหอดูดซับแบบเบดนิ่งดำเนินไปด้วยวิธีแฟกทอเรียลเพื่อหาตัวแปรที่มีนัยสำคัญต่อเวลาเบรคทรูและความสามารถในการดูดซับของหอดูดซับ ทั้งนี้ตัวแปรที่ทำการศึกษานั้นได้แก่อุณหภูมิเริ่มต้นของหอดูดซับ ความเข้มข้นของสารป้อนและอัตราการป้อนของสารตั้งต้นเข้าสู่หอดูดซับ จากการทดลองพบว่าไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์มีความเหมาะสมที่สุดในการอธิบายกลไกการดูดซับน้ำโดยซีโอไลต์ 3เอในการแยกน้ำออกจากสารละลายเอทานอลโดยอธิบายได้ด้วยสมการ q = (8.18C)/ (1+42.83C). นอกจากนี้การทดลองในส่วนของกระบวนการดูดซับแบบบความดันสลับ ได้มีการศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมเอทานอลบริสุทธิ์จากสารละลายคงจุดเดือดในลักษณะที่จะใช้ได้จริงในระบบอุตสาหกรรม ตัวแปรที่ทำการศึกษารวมไปถึงความเข้มข้นของสารป้อน อัตราเร็วของสารป้อน อุณหภูมิขณะดูดซับ ระยะเวลา ความดันขณะดูดซับและคายซับโดยอาศัยการจัดการทดลองแบบแฟกทอเรียลและการวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ จากนั้นเสนอแบบจำลองเพื่อทำนายประสิทธิภาพการดูดซับโดยทำดุลมวลในหอดูดซับแบบความดันสลับ ผลของการวิจัยในหอดูดซับแบบนิ่งจะช่วยในการออกแบบระบบดูดซับแบบความดันสลับ นอกจากนี้การทดลองได้รับความสำเร็จเนื่องจากสามารถผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงได้อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่น่าพอใจและสามารถขยายผลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้