ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตแอซีโทน บิวทานอล และเอทานอลจากน้ำเสียโรงงานมันสำปะหลัง โดย Clostridium sp. 
Library Call : วพ.2552 / 6257 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอบิวทานอลเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากความหนาแน่นพลังงานที่มากกว่าไบโอเอทานอลและสามารถผลิตได้จากทรัพยากรหมุนเวียน แต่การผลิตไบโอบิวทานอลยังคงไม่คุ้มทุน หนึ่งในปัญหาหลักของการผลิตไบโอบิวทานอล คือ ราคาของวัตถุดิบ ในประเทศไทย แป้งมันสำปะหลังเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักทางการเกษตรซึ่งประมาณได้ 4 ล้านตันต่อปี ส่งผลให้เกิดน้ำเสียมากกว่า 10 ล้านตันต่อปี ตามความเป็นจริงว่าน้ำเสียจากโรงงานแป้งยังคงประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตที่สามารถใช้หมักได้ ดังนั้น น้ำเสียแป้งเหล่านี้จึงมีศักยภาพในการเป็นสารตั้งต้นราคาถูกสำหรับผลิตไบโอบิวทานอลได้ ในงานวิจัยนี้ น้ำเสียจากโรงงานมันสำปะหลังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการหมัก แอซีโทน บิวทานอล และเอทานอล โดยจุลินทรีย์สกุลคลอสทริเดียม ปริมาณแป้งในน้ำเสียที่เก็บมามีค่าประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์จากการตรวจตามวิธี AOAC การเพิ่มสารสกัดจากยีสต์มีผลต่อการสร้างผลิตตัวทำละลายเพียงเล็กน้อย แต่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของคลอสทริเดียม การสร้างผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากที่สุดเกิดขึ้นโดย C. butyricum ที่ความเป็นกรด-ด่าง 6.5 โดยไม่มีสารสกัดจากยีสต์หรือสารอาหารเพิ่มเติม ผลการวิจัยแสดงว่าน้ำเสียแป้งมันสำปะมันมีศักยภาพในการถูกใช้เป็นเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตไบโอบิวทานอลโดยจุลินทรีย์สกุลคลอสทริเดียมได้