ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเหมาะสมของการผลิตเอทานอล โดยใช้เชื้อพันธุ์ Zymomonas mobilis 
Library Call : ว1/วท 00573  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เชื้อ Zymomonas mobilis ATCC 10988 ได้ถูกนำมาทดลองศึกษาสภาวะต่างๆที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและผลิตเอทานอล พบว่าเชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่พีเอช 5.0-5.5, อุณหภูมิ 30 ซ และความเข้มข้นเริ่มตของน้ำตาลกลูโคสที่ 10 % (โดยน้ำหนัก) เชื้อสามารถผลิตเอทานอลได้ 4.5% ในเวลา 17.5 ชม. ส่วนเมื่อใช้น้ำตซูโครส พบว่าที่ความเข้มข้นเริ่มต้นที่ 15% (โดยน้ำหนัก) เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสร้างเอทานอล 9.3% ในเวลา 9 วัน อาหารเสริม yeast extract มีผลต่อการผลิตเอทานอลและการเจริญเติบโตของเชื้อ Zymomonas mobilis ATCC 10988 ทั้งเมื่อใช้น้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลซูโครสเป็นแหล่งคาร์บอน