ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยแป้งมันสำปะหลังโดย Bacillus sp. CU-03 สายพันธุ์ที่แยกได้ใหม่จากดิน เพื่อการผลิตเอทานอล
Library Call : PJ.2547 / 2960 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอล โดยแบคทีเรีย Bacillus sp. CU03 ใช้กล้าเชื้อ Bacillus sp. CU03 อายุ 8 ชั่วโมงในอาหารที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งคาร์บอน แปรความเข้มข้นของแป้งมันสำปะหลัง เท่ากับ 5, 10, 15, 20 กรัมต่อลิตร พบว่าความเข้มข้นแป้งมันสำปะหลังเริ่มต้นที่เหมาะสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ คือ 10 กรัมต่อลิตร โดยมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์สูงสุดเท่ากับ 3.18 กรัมต่อลิตร ที่เวลา 6 ชั่วโมง มีค่า YP/S เท่ากับ 2.723 กรัมน้ำตาลต่อกรัมแป้งมันสำปะหลัง เมื่อเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตเอทานอลแบบเชื้อผสม (co-culture) ระหว่างเชื้อ Bacillus sp. CU03 เลี้ยงในอาหาร MSM medium ที่มีแป้งมันสำปะหลังความเข้มข้น เริ่มต้น10 กรัมต่อลิตร และยีสต์ Saccharomyces cerevisiae SKP1 ที่มีอายุกล้าเชื้อ 12 ชั่วโมง และ พบว่าได้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 1.22 กรัมต่อลิตร หรือ 0.12 %(w/v) ที่เวลา 9 ชั่วโมงของการเลี้ยงเชื้อ ข้อมูลจากการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้เชื้อร่วม ต่อไป