ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเก็บรักษามะนาวในภาชนะบรรจุประเภทฟิล์มพลาสติกในบรรยากาศดัดแปลง
Library Call : วพ.2531 / 1368 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงการเก็บรักษามะนาวสดในภาชนะบรรจุประเภทฟิล์มพลาสติก ที่อุณหภูมิ 10?2 ?Cความชื้นสัมพัทธ์ 85-90% ซึ่งบรรยากาศดัดแปลงจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และจะช่วยอายุการเก็บรักษามะนาวสดได้นานขึ้น โดยการทดลองขั้นแรกได้วัดอัตราเร็วการหายใจของมะนาวที่ 10?2 ?C และได้ศึกษาสมบัติในด้านการซึมผ่านไอน้ำและก๊าซของฟิล์มพลาสติกชนิดต่างๆ 5 ชนิด ได้แก่ Cellophane/LDPE, OPP/PDPE, PP, LDPE และ HDPE จากนั้นนำฟิล์มพลาสติกดังกล่าวมาใช้บรรจุมะนาวที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว โดยปิดผนึกให้สนิทภายใต้บรรยากาศปกติ แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิดังกล่าว พบว่าบรรยากาศดัดแปลงที่เกิดขึ้นในฟิล์มพลาสติกชนิดต่างๆ มีดังนี้คือ ฟิล์ม Cellophane/LDPE จะให้ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนประมาณ 0-4% คาร์บอนไดออกไซด์ 7-8% ฟิล์ม PP และ OPP/LDPE จะให้ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน 14-19% คาร์บอนไดออกไซด์ 14-16% ส่วนฟิล์ม LDPE และ HDPE จะให้ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน 14-19% คาร์บอนไดออกไซด์ 2-6% ฟิล์ม PP, OPP/LDPE และ Cellophane/LDPE จะทำให้มะนาวที่เก็บรักษาไว้ 4 สัปดาห์ มีลักษณะพื้นผิวเป็นสีน้ำตาล คุณภาพทางเคมีด้อยลงมากและกลิ่นรสผิดปกติไป ส่วนมะนาวที่เก็บในฟิล์ม HDPE และ LDPE ไว้ 14 สัปดาห์ ยังคงลักษณะสดตัวเต่งรวมทั้งสมบัติทางเคมีไม่แตกต่างกัน จากนั้นได้เลือกฟิล์ม HDPE มาเก็บรักษามะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 4 และ 5 เดือน โดยได้ศึกษาผลของการมีสารดูดก๊าซเอทิลีนในภาชนะบรรจุด้วย พบว่าการเก็บรักษามะนาวที่มีอายุการเก็บรักษามะนาวที่มีอายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน จะได้ผลดีมาก สามารถเก็บรักษามะนาวไว้ได้ 4 เดือน โดยมีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสียน้อยมาก คือ 0-1.25% และมะนาวยังคงสดเต่ง เพียงแต่ผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง คุณภาพทางเคมีเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ส่วนกลิ่นรสใกล้เคียงกับของสดมาก การประเมินด้วยการนำไปประกอบเป็นอาหารได้รับการยอมรับ 100% สำหรับผลของสารดูดก๊าซเอธิลีนสามารถเปลี่ยนสีผิวของมะนาวได้ดีกว่าการไม่ใช้สารดูดก๊าซเอธิลีน และสามารถชะลอการเปลี่ยนสีผิวของมะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 4 เดือน ได้ดีกว่ามะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 5 เดือน โดยที่มะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 4 เดือน ยังคงมีสีเขียวปนอยู่ แม้เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานถึง 4 เดือน