ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กลยุทธ์ในการยิงทะลุท่อกรุสำหรับแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีหลายชั้น
Library Call : 522036 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ลักษณะของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเกิดจากการสะสมตัวของชั้นตะกอนแม่น้ำและปากแม่น้ำโบราณในขณะเดียวกันแหล่งกักเก็บดังกล่าวก็ได้ถูกรอยเลื่อนทางธรณีตัดเป็น โครงสร้างกักเก็บเล็กๆ ความซับซ้อนทางธรณีวิทยาดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องมาถึงกรรมวิธีการผลิต ก๊าซจากชั้นหินกักเก็บเหล่านี้ เนื่องจากชั้นหินกักเก็บมีหลายชั้นในบริเวณเดียวกัน ชั้นหินกักเก็บแต่ ละชั้นมีความต่างกันทั้งในแง่ของขนาดและคุณสมบัติ ในขณะเดียวกันก็มีแรงผลักดันต่างกัน ทั้ง แรงผลักดันจากตัวเอง และแรงผลักดันจากชั้นน้ำบาดาลที่ต่อกับชั้นก๊าซ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจึง จำเป็นต้องมีการศึกษากลยุทธ์ในการผลิตที่เหมาะสมสำหรับแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีหลาย ชั้น การศึกษานี้จะใช้แบบจำลองเป็นตัวศึกษา โดยมุ่งไปที่ลักษณะและคุณสมบัติของหินกักเก็บ ต่างๆ เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และทำการหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในแง่ ต่างๆ จากการศึกษาพบว่าเมื่อชั้นก๊าซธรรมชาติทุกตัวอยู่ภายใต้แรงผลักดันจากตัวเอง การผลิต จากทุกๆชั้นพร้อมๆกันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและเวลาในการผลิต ใน ขณะเดียวกัน เมื่อชั้นก๊าซทุกตัวอยู่ภายใต้แรงผลักดันจากน้ำบาดาล น้ำบาดาลจะมีผลกระทบต่อ ความสามารถในการผลิตก๊าซธรรมชาติมาก การศึกษาพบว่าการผลิต พร้อมๆกันทุกชั้นโดยทำการ ปิดชั้นที่ผลิตน้ำมากไปทีละชั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในกรณีที่แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยชั้นก๊าซที่ผลิตภายใต้แรงขับจากตัวเอง และชั้นก๊าซที่ผลิตภายใต้แรงขับดันจากน้ำ บาดาลอยู่ด้วยกัน พบว่าการแยกการผลิต ระหว่างผลิตจากชั้นก๊าซที่อยู่ภายใต้แรงขับดันจากน้ำ บาดาล และชั้นก๊าซที่อยู่ภายใต้แรงผลักดันจากตัวเอง โดยทำการปิดชั้นที่ผลิตน้ำมากไปทีละชั้นจะ ให้ผลลัพท์ที่เหมาะสมที่สุด การศึกษายังพบว่าค่าความซึมผ่านของชั้นหินแต่ละชั้นมีผลมากต่อ ประสิทธิภาพในการผลิต