ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กลยุทธการทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริงในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว
Library Call : 531265  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวมักจะแสดงคุณสมบัติการไหลของก๊าซธรรมชาติเหลวที่ซับซ้อน แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวนั้นมีสถานะเป็นก๊าซที่สภาวะของแหล่งกักเก็บในตอนแรก ก๊าซธรรมชาติเหลวกลั่นตัวเป็นของเหลวในแหล่งกักเก็บเมื่อความดันก้นหลุมลดลงต่ำกว่าความดันกลั่นตัว ก๊าซธรรมชาติเหลวที่สะสมบริเวณใกล้เคียงหลุมกีดขวางการไหลของก๊าซ และลดความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้ความสามารถในการผลิตของหลุมและการผลิตของส่วนประกอบหนักที่ระดับพื้นดินลดลง การทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริงนั้นเป็นวีธีปฏิบัติสามัญที่รู้จักกันดีว่า เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความสามารถการผลิตของหลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีค่าความซึมผ่านต่ำ หลุมแนวนอนที่ผ่านการทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริงนั้นสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับหลุมแนวนอนที่ไม่ได้ทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริง มีหลุมแนวนอนจำนวนมากในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวแต่มีเพียงบางหลุมที่ทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริง จุดประสงค์หลักของงานศึกษานี้คือ เพื่อศึกษาการทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริงสำหรับหลุมแนวนอนในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว โดยใช้แบบจำลองแหล่งกักเก็บเพื่อให้เข้าใจผลกระทบของการทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริง ต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้น ผลกระทบของตัวแปรในการออกแบบรอยแตกในหินต่างๆ ต่อศักยภาพของหลุมแนวนอนในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวได้ถูกพิจารณาในงานศึกษานี้ ตัวแปรนั้นได้แก่ระยะห่างระหว่างรอยแตก ความยาวของรอยแตก ความกว้างของรอยแตก ค่าความซึมผ่านของรอยแตกและจำนวนรอยแตก ผลลัพธ์ที่พบในงานศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริง ลดเวลาในการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้เป็นอย่างมาก การทำไฮโดรลิคแฟรคเจอริงสามารถลดความดันที่ลดลงได้ ทำให้การกลั่นตัวเป็นของเหลวของก๊าซธรรมชาติเหลวใกล้หลุมน้อยลง และการผลิตของก๊าซธรรมชาติเหลวที่ระดับพื้นดินเพิ่มขึ้น