ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กลยุทธ์การอัดก๊าซและการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำก๊าซกลับมาใช้อีก ในแหล่งกักเก็บที่มีทั้งก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว
Library Call : 491186  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษากลยุทธ์ต่างๆ ที่ให้ค่าทางเศรษฐศาตร์สูงสุดในการผลิตก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว โดยใช้ผลที่ได้จากการจำลองเแหล่งกักเก็บชนิดพิจารณาองค์ประกอบ แบบจำลองแหล่งกักเก็บแบบง่ายถูกสร้างขึ้นและมีการใช้ข้อมูลสภาวะเริ่มต้น คุณสมบัติและองค์ประกอบของของเหลวที่ได้จากแหล่งกักเก็บจริงมาใช้ในแบบจำลอง เพื่อจำลองการผลิตด้วยกลยุทธ์การผลิตแบบต่างๆ กัน ได้แก่ การผลิตตามธรรมชาติ การผลิตพร้อมกับการใช้ก๊าซไซคลิ่งและการผลิตโดยมีการอัดก๊าซ ณ เวลาที่เหมาะสม โดยจำลองที่อัตราการผลิต อัตราการอัดกลับและเวลาในการเริ่มอัดก๊าซกลับหลายๆ ค่า หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินผลของแบบจำลองแต่ละกลยุทธ์ การศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการผลิตพร้อมกับการใช้ก๊าซไซคลิ่ง โดยมีการอัดก๊าซ ณ เวลาที่เหมาะสม คือกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว และก๊าซไซคลิ่งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ