ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวโดยใช้การแทนที่แบบถ่ายเทของคาร์บอนไดออกไซด์
Library Call : 532049 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวจากแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นส่วนประกอบ เราอาจจะใช้วิธีการอัดก๊าซเพื่อเพิ่มความดันในแหล่งกักเก็บเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการก่อตัวของก๊าซธรรมชาติเหลวในแหล่งกักเก็บ ซึ่งโดยปกติแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทนจะถูกเลือกเพื่อใช้ในการอัด โดยที่การอัดก๊าซมีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไม่เพียงแต่เพื่อเพิ่มความดันของแหล่งกักเก็บแต่ยังลดจุดความดันกลั่นตัวเป็นเหตุให้การกลั่นตัวเป็นไปได้ยากอีกด้วย แหล่งก๊าซธรรมชาติจำนวนมากในอ่าวไทยนั้นเป็นแบบเรียงตัวเป็นชั้นๆโดยไม่เชื่อมต่อถึงกัน บางแหล่งกักเก็บมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงซึ่งไม่เหมาะต่อการผลิตเนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ แต่หนทางหนึ่งซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือทำการแทนที่แบบถ่ายเทจากแหล่งที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความดันของแหล่งกักเก็บที่มีค่าสูงไปสู่แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อเพิ่มความดันและลดจุดความดันกลั่นตัว ซึ่งจุดประสงค์หลักในการทำการแทนที่แบบถ่ายเทนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวโดยวิธีการป้องกันไม่ให้ก๊าซธรรมชาติเหลวกลั่นตัวในแหล่งกักเก็บ ในงานศึกษานี้เราได้ใช้แบบจำลองแหล่งกักเก็บชนิดพิจารณาองค์ประกอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการแทนที่แบบถ่ายเท ซึ่งพารามิเตอร์ที่สำคัญสามชนิดที่ถูกพิจารณาในการศึกษานี้คือ เวลาที่ทำการแทนที่แบบถ่ายเท องค์ประกอบในแหล่งกักเก็บที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง และ ระยะห่างของความลึกระหว่างแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซธรรมชาติเหลวกับแหล่งกักเก็บที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง จากผลการจำลองพบว่าการแทนที่แบบถ่ายเทของแหล่งกักเก็บที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อทำการแทนที่แบบถ่ายเทก่อนที่ความดันของแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซธรรมชาติเหลวจะต่ำกว่าจุดความดันกลั่นตัวและผลการทดลองยังแสดงให้เห็นอีกว่าผลขององค์ประกอบในแหล่งกักเก็บที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงและระยะห่างของความลึกระหว่างแหล่งกักเก็บมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเล็กน้อย