ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบบนบกของประเทศไทย
Library Call : 510531  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบโดยทั่วไปจะถูกเผาทิ้ง เนื่องจากน้ำมันดิบเป็นผลผลิตที่มีราคาสูงกว่า และปริมาณก๊าซธรรมชาติดั่งกล่าวมีน้อยเกินกว่าที่จะลงทุนผลิตเพื่อให้ได้ผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบจะถูกผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อมีปริมาณการผลิตก๊าซดังกล่าวมากพอที่จะให้ผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ถูกปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์จากก๊าซให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาฐานการผลิตก๊าซธรรมชาติขนาดเล็กได้หลายวิธี เช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) การแปลงก๊าซเป็นของเหลว (GTL) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) การใช้ก๊าซเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (GTW) รวมทั้ง การส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (PNG) ในงานวิจัยนี้ การหาปริมาณสำรอง และการพยากรณ์การผลิตของน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ รวมทั้งการวิเคราะห์ทางการเงิน จะเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม การศึกษาวิธีการและข้อจำกัดของการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ ควบคู่กับการศึกษาข้อมูลของฐานการผลิตน้ำมันดิบบนบกโดยรวมในประเทศไทย ทำให้ได้มาซึ่งฐานการผลิตที่ตัวอย่าง และวิธีการใช้ประโยชน์จากก๊าซซึ่งมีปริมาณน้อย ที่เป็นไปได้ในประเทศไทย การศึกษาเกณฑ์การพิจารณาฐานการผลิตพบว่า ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบและปริมาณการผลิตในอนาคต เป็นตัวแปรสำคัญในการวิจัยนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในอนาคต ปริมาณสำรองและการพยากรณ์การผลิตของก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ถูกคำนวณในสามกรณี ฐานการผลิตย่อยในฐานการผลิตที่ถูกเลือกมาทำการวิจัย ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมดสองฐานการผลิตย่อย ทั้งนี้ การวิเคราะห์ทางการเงินถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปได้สำหรับฐานการผลิตตัวอย่าง งานวิจัยสรุปได้ว่า การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบบนบกของประเทศไทยนั้น มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการในสถานการณ์จริง ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสองฐานการผลิตย่อยในฐานผลิตตัวอย่างคือ การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเล็ก และการผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่กับการส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อไปสู่ชุมชน