ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
Library Call : ว1/วท 02619  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษาการกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ดำเนินการในเครื่องกลั่นแบบอ่าง(Basin Type) โดยมีผิวกลั่นตัวเป็นกระจกเอียงด้านเดียวมีพื้นที่ผิวที่ใช้ในการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 0.25 m? (0.5 m * 0.5 m) เอทานอลที่นำมาใช้ในการกลั่นเป็นเอทานอลเจือจาง มีความเข้มข้น 8% โดยปริมาตร ซึ่งเท่ากับเอทานอลที่ได้จากการหมักในอุตสาหกรรม โดยในการศึกษานี้มุ่งหาความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการระเหยเอทานอลในแต่ละช่วงเวลา(q?)ซึ่งเมื่อนำมารวมกันก็จะได้พลังงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดในแต่ละวัน (Qt) รวมทั้งหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องกลั่นเอทานอลด้วยแสงอาทิตย์ (solar still efficiency) จากการวิเคราะห์ข้อมูพบว่า อัตราการกลั่นเฉลี่ยของเครื่องกลั่นเอทานอล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าประมาณ 1.0502 kg/m? ในขณะที่ความเข้มข้นเฉลี่ยของเอทานอลที่ได้มีค่าประมาณ 12.71% โดยปริมาตร และเครื่องกลั่นมีประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ย 13.1%